Diagnostiek bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Deze casus beschrijft het diagnostisch proces bij een cliënt met een jarenlange alcoholverslaving, bij wie de behandeling niet aanslaat. Problemen in het functioneren zijn in kaart gebracht met de International Classifi cation of Functioning, Disability and Health (ICF). Daarnaast is de Screener for Intelligence and Learning disability (SCIL) gebruikt om de waarschijnlijkheid van een licht verstandelijke beperking (LVB) vast te stellen. De uitkomst hiervan bleek een verklaring voor het niet-aanslaan van de behandeling. Indien een LVB (h)erkend wordt, neemt het risico op onderbehandeling toe, alsmede de kans op uitval in behandeling. Gedegen diagnostiek is essentieel om tot een op maat gesneden behandeling te komen. Er blijken weinig evidence-based behandelmethoden en interventies beschikbaar voor mensen met een LVB en verslaving. Verder onderzoek en ontwikkeling hiervan zullen tot een optimalisatie van zorg kunnen leiden, waardoor doelmatiger behandeling geboden kan worden en het risico op uitval in behandeling vermindert.

Editie 2, 2016 Download artikel

Inloggen