Privacy in het wijkteam

Auteur(s): Moniek M. Niele
Verpleegkundige

Door een aantal wetswijzigingen* zijn het geestelijk welzijn en het voorkómen van overlast in de wijk grotendeels de taak van de gemeente geworden. Het gevolg is een drastische omwenteling op het gebied van de gegevensuitwisseling, waardoor het beroepsgeheim steeds meer onder druk komt te staan en de aard van de GGZ-zorg steeds laagdrempeliger is geworden. Hoe kunt u, gegeven dit krachtenveld in de GGZ, zorgvuldig werken?
* Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten gewijzigd en zijn die taken overgeheveld naar de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet is vernieuwd.

Editie 4, 2018 Download artikel

Inloggen